فضای کار اشتراکی تیوان

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی4
کیفیت اینترنت4
مدیریت مناسب3.5
قیمت مناسب4.5
4 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (0 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی4
کیفیت اینترنت4
مدیریت مناسب3.5
قیمت مناسب4.5