فضای کار اشتراکی سریر

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
حفظ سکوت در محیط اشتراکی0.5
امکانات رفاهی1
کیفیت اینترنت2
مدیریت مناسب0.5
قیمت مناسب5
1.8 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (0 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی0.5
امکانات رفاهی1
کیفیت اینترنت2
مدیریت مناسب0.5
قیمت مناسب5