شرکت مخابرات ایران

پایداری سرویس
قیمت مناسب
نداشتن افت سرعت
پشتیبانی
پایداری سرویس3
قیمت مناسب4
نداشتن افت سرعت3
پشتیبانی2
3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (6 رای)
پایداری سرویس3
قیمت مناسب4
نداشتن افت سرعت3
پشتیبانی2