فضای کار اشتراکی کارمانا

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی3.5
کیفیت اینترنت3
مدیریت مناسب3
قیمت مناسب3.5
3.4 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (1 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی3.5
کیفیت اینترنت3
مدیریت مناسب3
قیمت مناسب3.5