فضای کار اشتراکی فینوا

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی3.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب5
قیمت مناسب4.5
4.3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (1 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی3.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب5
قیمت مناسب4.5