فضای کار اشتراکی باکس

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی4.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب4
قیمت مناسب3.5
4.1 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (0 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4
امکانات رفاهی4.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب4
قیمت مناسب3.5